Inloggen: | Panellid

Begrippen A - F

In onze dagelijkse marktonderzoekpraktijk komen we een groot aantal vakbegrippen tegen die we graag nader toelichten. Handig als naslagwerk en tevens bedoeld om er voor te zorgen dat we een praktisch startpunt aanbieden. Op deze wijze kunt u de resultaten uit marktonderzoek altijd op de juiste wijze interpreteren. Het doel van deze begrippenlijst is geenszins om een wetenschappelijk volledig en nauwkeurig beeld te schetsen. Hiervoor kunt u beter relevante vakliteratuur of andere externe bronnen raadplegen.

Bij de samenstelling van onze begrippenlijst hebben we getracht om in begrijpelijke taal de begrippen te omschrijven. Hierbij hebben we onze definities onder andere gebaseerd op de definities zoals omschreven in Wikipedia, de MOA begrippenlijst, Wiswijzer en andere internet bronnen.

Selecteer de beginletter van het begrip dat u wilt raadplegen:
A - F   G - L   M - R   S - Z  


Anonimiteit

Om de privacy van respondenten te beschermen garanderen professionele marktonderzoekbureaus anonimiteit. Dit betekent dat gegeven antwoorden nooit op persoonsniveau worden gerapporteerd en daarmee niet terug te leiden zijn naar individuele personen.

Aselect

Een keuze op basis van willekeurigheid. Een steekproef is aselect als alle personen uit de totale populatie evenveel kans hebben om voor een marktonderzoek te worden uitgenodigd. De steekproef is select (of: scheef) als bepaalde groepen uit de totale populatie onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn.

Betrouwbaarheid

Bij de uitvoering van marktonderzoek dienen de resultaten de werkelijke situatie zo dicht mogelijk te benaderen. De mate van betrouwbaarheid van een onderzoek wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Vaak wordt daarbij een betrouwbaarheidspercentage van 95% of 99% als uitgangspunt gehanteerd. Een betrouwbaarheid van 95% betekent dat in 5% van de gevallen de resultaten van de meting de werkelijkheid onvoldoende benaderen.

Bezoekersprofiel

Een bezoekersprofiel beschrijft de achtergrondenkenmerken van een bezoeker. Vaak betreft het daarbij demografische variabelen (geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen etc.) maar in het bezoekersprofiel kunnen ook gedragskenmerken of bezitsvariabelen opgenomen zijn.

Bias

Er is sprake van bias in een marktonderzoek als externe factoren de uitkomsten van het onderzoek negatief be´nvloeden. Zo kan er bij face-to-face onderzoek sprake zijn van ´interviewer bias´ als een respondent sociaal wenselijke antwoorden geeft aan degene die het marktonderzoek uitvoert. Andere vormen van bias zijn bijvoorbeeld:
  • non-respons / respons bias: de groepen die wel en niet reageren verschillen duidelijk in profiel en gedrag.
  • panelbias: doordat personen te vaak aan marktonderzoek meewerken kunnen hun antwoorden en gedrag in de tijd duidelijk gaan afwijken van personen die nooit tot zelden meewerken aan marktonderzoek.
  • instrumentbias: de methode van onderzoek (schriftelijk, telefonisch, online etc.) is van invloed op de resultaten.


Correlatie

Men spreekt van correlatie als er sprake is van een samenhang tussen variabelen in (reeksen van) metingen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een logische correlatie tussen de temperatuur en het jaargetijde.

Doelstelling

Een onderzoeksdoelstelling wordt vaak geformuleerd om vast te leggen welk eindresultaat een opdrachtgever wil bereiken met een marktonderzoek. Een goed geformuleerde onderzoeksdoelstelling kan ook helpen bij de afbakening van het onderwerp van het onderzoek.

Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar