Inloggen: | Panellid

Begrippen G - L

In onze dagelijkse marktonderzoekpraktijk komen we een groot aantal vakbegrippen tegen die we graag nader toelichten. Handig als naslagwerk en tevens bedoeld om er voor te zorgen dat we een praktisch startpunt aanbieden. Op deze wijze kunt u de resultaten uit marktonderzoek altijd op de juiste wijze interpreteren. Het doel van deze begrippenlijst is geenszins om een wetenschappelijk volledig en nauwkeurig beeld te schetsen. Hiervoor kunt u beter relevante vakliteratuur of andere externe bronnen raadplegen.

Bij de samenstelling van onze begrippenlijst hebben we getracht om in begrijpelijke taal de begrippen te omschrijven. Hierbij hebben we onze definities onder andere gebaseerd op de definities zoals omschreven in Wikipedia, de MOA begrippenlijst, Wiswijzer en andere internet bronnen.

Selecteer de beginletter van het begrip dat u wilt raadplegen:
A - F   G - L   M - R   S - Z  


Gemiddelde

Het rekenkundige gemiddelde van een reeks getallen wordt berekend door de getallen bij elkaar op te tellen en vervolgens het totaal te delen door het aantal getallen in de reeks. Bij een ongewogen gemiddelde wordt aan alle getallen eenzelfde gewicht toegekend. Wanneer er sprake is van een gewogen gemiddelde worden verschillende gewichten toegekend aan de getallen. Dit wordt vaak toegepast om onderzoeksresultaten te corrigeren voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in een steekproef.

Kwantitatief marktonderzoek

Het belangrijkste kenmerk van kwantitatief marktonderzoek is dat er altijd sprake is van een grote steekproef. De resultaten van goed uitgevoerd kwantitatief marktonderzoek zijn daarom representatief, nauwkeurig en betrouwbaar. Dergelijk onderzoek geeft objectieve gegevens over gedrag, meningen en motivaties. De resultaten worden vaak gerapporteerd door de weergave van percentages en getallen. Kwantitatief marktonderzoek is geschikt als basis voor belangrijke beleidsbeslissingen.

Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar