Inloggen: | Panellid

Begrippen S - Z

In onze dagelijkse marktonderzoekpraktijk komen we een groot aantal vakbegrippen tegen die we graag nader toelichten. Handig als naslagwerk en tevens bedoeld om er voor te zorgen dat we een praktisch startpunt aanbieden. Op deze wijze kunt u de resultaten uit marktonderzoek altijd op de juiste wijze interpreteren. Het doel van deze begrippenlijst is geenszins om een wetenschappelijk volledig en nauwkeurig beeld te schetsen. Hiervoor kunt u beter relevante vakliteratuur of andere externe bronnen raadplegen.

Bij de samenstelling van onze begrippenlijst hebben we getracht om in begrijpelijke taal de begrippen te omschrijven. Hierbij hebben we onze definities onder andere gebaseerd op de definities zoals omschreven in Wikipedia, de MOA begrippenlijst, Wiswijzer en andere internet bronnen.

Selecteer de beginletter van het begrip dat u wilt raadplegen:
A - F   G - L   M - R   S - Z  


Significantie

Een term die aangeeft of een verschil te verklaren is door toeval. Er is sprake van een significante verschil als het verschil niet te verklaren is door toeval maar door iets anders. Op dat moment kunnen er ook conclusies getrokken worden uit zoĺn bevinding. Significantie kan getoetst worden met behulp van verschillende statistische toetsen.

Subjectief

Het tegenovergestelde van objectief. Subjectiviteit kan optreden in marktonderzoek als de persoonlijke mening of visie van een marktonderzoeker de resultaten uit een marktonderzoek be´nvloeden en daarmee als storende factor optreden. Subjectiviteit kan bijvoorbeeld optreden in de vraagstelling. Voorbeeld: u vindt toch ook dat het vandaag zo koud is?

Standaarddeviatie

De standaarddeviatie is een indicator voor de spreiding van uitkomsten rondom een gemiddelde. Deze indicator wordt ook wel spreiding of standaardafwijking genoemd. Hoe groter een standaarddeviatie hoe minder homogeen de antwoorden van de respondenten in de steekproef zijn geweest.

Steekproef

Omdat in onderzoek zelden de gehele populatie (doelgroep van onderzoek) ondervraagd kan worden, selecteert men vaak een deel van de populatie. Een steekproef dient voldoende groot te zijn om significante verschillen en verbanden in een marktonderzoek te kunnen duiden. Daarnaast dient een steekproef een representatieve afspiegeling te zijn van de populatie.

Steekproefafwijking

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid (wanneer de gehele populatie ondervraagt zou zijn). Daarom dat men bij marktonderzoek op basis van steekproeven altijd rekening moet houden met steekproefmarges.

Steekproefgrootte

Het aantal personen dat deelneemt aan een onderzoek. Een steekproef dient voldoende groot te zijn om significante verschillen en verbanden in een marktonderzoek te kunnen duiden.

Steekproefmarge

Zie nauwkeurigheid.

Uitbijters

Uitbijters zijn uitkomsten uit een marktonderzoek die flink afwijken ten opzichte van het gemiddelde. Over het algemeen kan van een uitbijter gesproken worden als deze meer dan 4 maal de standaarddeviatie plus of min het gemiddelde bedraagt. Uitbijters kunnen van invloed zijn op het gemiddelde. Zo kunnen de antwoorden van enkele respondenten dit gemiddelde bij extreme antwoorden behoorlijk be´nvloeden. Het is dan ook raadzaam om uitbijters te verwijderen uit de data.

Validiteit

Validiteit is de mate waarin een meting / bewering of uitspraak valide is. Validiteit wordt ook wel omschreven als de mate waarin een meetinstrument aan zijn doel beantwoordt. Wanneer men wil weten hoe lang iemand is, dan is het meten van iemands lichaamslengte bijvoorbeeld een valide meting. Maar wanneer men is ge´nteresseerd in het IQ, dan is het meten van lichaamslengte niet valide.

Veldwerk

Het proces van het verzamelen van de onderzoeksgegevens. In kwantitatief onderzoek wordt onder veldwerk vaak verstaan het verzamelen van de antwoorden van respondenten op de vragen in een vragenlijst.

Weging

Wanneer de respondenten binnen een steekproef geen juiste afspiegeling vormen van de totale populatie kan dit gecorrigeerd worden door middel van een weging. (Groepen van) respondenten die oververtegenwoordigd zijn in de steekproef krijgen een lager gewicht toegekend bij het berekenen van de resultaten. (Groepen van) respondenten die ondervertegenwoordigd zijn krijger juist een hoger gewicht toegekend bij de berekening van de resultaten. Om weging te kunnen toepassen zijn zogenaamde Ĺmatching dataĺ noodzakelijk (= verdeling van de populatie waaruit de steekproef wordt getrokken).

Wervingslayer

Een niet door de respondent te blokkeren uiting op een website met daarin een oproep om deel te nemen aan online onderzoek. In tegenstelling tot een popup of popunder is een wervingslayer geen los element op of onder een website, maar maakt deze integraal onderdeel uit van een website waardoor de wervingslayer geschikter is om aselect respondenten uit te nodigen voor online marktonderzoek.

Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar