Hoe onze klanten Socratos gebruiken


ThiemeMeulenhoff heeft als doelstelling om innovatieve technologie te verbinden met slimme leerontwerpen en gedidactiseerde inhoud. Men streeft naar het vernieuwen van het leren, samen met scholen en docenten, op een manier die leren leuker maakt.

Dit vraagt om een directe samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff en professionals uit het werkveld. Socratos stelt ThiemeMeulenhoff in staat om deze samenwerking tot stand te brengen via een eigen panel. ThiemeMeulenhoff biedt professionals de mogelijkheid om lid te worden van het panel. Dit panel is volledig in eigen beheer van ThiemeMeulenhoff. Via het panel worden nieuwe lesstoffen geëvalueerd en nieuwe ideeën getoetst. Vragenlijsten zijn opgesteld in de huisstijl van ThiemeMeulenhoff. De layout geeft een professionele uitstraling.

Veronica Magazine heeft met behulp van Socratos een lezerspanel opgericht om beter en direct contact met haar lezers mogelijk te maken. Dit panel kan worden ingezet om eigen- en productproposities te testen. Vervolgens kan de data gebruikt worden voor publicaties in het blad en terugkoppeling aan de verschillende adverteerders.
Methodiek:
 • Digitale oproep voor deelname aan het Veronica Testpanel
 • Selectie panelleden uitnodigen per e-mail
 • Stuur productsample naar panelleden
 • Programmeren vragenlijsten
 • Uitvoering online survey
 • Verwerken resultaten in presentatie
Resultaat:
 • Hoge respons 50-60%
 • Respondenten zijn enthousiast over de onderzoekswijze
 • Uitkomsten worden, inclusief de quotes van Veronica Magazine lezers verwerkt in 1/1 advertorialpagina Veronica Magazine
 • Klant krijgt onderzoeksresultaten in een rapport inclusief interessante extra insights en learnings
 • Boodschap heeft overtuigingskracht door uitslag en uitspraken collegalezers
 • Positieve communicatie rond het product genereren, een tell-a-friend boodschap creëren
 • 1.000 Testpanelleden realiseren positieve buzz over de geteste producten
Van oudsher is de landbouw een beetje in zichzelf gekeerd geweest volgens ZLTO. Een sector die vooral keek naar het eigen boerenerf en dat werkt navelstaren in de hand. ZLTO werkt hard om deze grondhouding van boeren om te zetten naar een open, sensitieve houding, van waaruit boeren op een duurzame manier bezig gaan met de dagelijkse productie van kwalitatief hoogwaardig voedsel.

Bij deze omvorming is Socratos een van de hulpmiddelen die ZLTO inzet om op een efficiënte en kwalitatieve manier in contact te komen met de mensen die er toe doen. ZLTO gebruikt Socratos bij het peilen van meningen onder diverse doelgroepen en zet het in als opgave- en evaluatietool bij verschillende activiteiten. Daarnaast gebruiken ze Socratos ook om leden te bevragen over hun verwachtingspatroon, hun toekomstbeeld of hun tevredenheid over onze producten en diensten.

In de toekomst zal ZLTO Socratos op deze manier blijven gebruiken, maar gaan ze ook eigen panels opzetten om snel de mening van doelgroepen te peilen over actuele of beleidsmatige thema’s. Hierbij gaan ze van start met een jongerenpanel en in het vervolg met panels voor bestuurders, leden en businesspartners.

Een tweede vorm van toekomstig gebruik is die van pre-advisering; deze mogelijkheid heeft ZLTO in eerste aanzet gebruikt bij de informatievoorziening naar de leden over de gevolgen van de zogenaamde ‘bouwstop’ van de Provincie Noord-Brabant. Via een aantal vragen heeft ZLTO hiermee haar leden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de Bouwstop voor hun specifieke sector en bedrijfslocatie, waarbij de leden die het betrof zich vervolgens aan konden melden voor een ondersteuningsproduct.
Tènce! Uitzendbureau wil haar flexwerkers vaker betrekken bij beslissingen die genomen worden. Hiervoor benadert Tènce! flexwerkers die minimaal een half jaar aan het werk zijn (de ambassadeurs) om mee te denken over zaken die voor hen van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan de jaarlijkse zomeractie, het kerstpakket of de website. Uiteraard zijn ze ook benieuwd naar ideeën die bij de flexwerkers leven. Alles kan, als het maar betrekking heeft op de flexwerker. Tènce! is overgestapt naar de Socratos-software om een ambassadeurspanel met flexwerkers te kunnen opstarten. Ook voert Tènce! hiermee de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken uit onder zijn (flex)werkers en klanten.
Doelstelling:
 • Meer kennis van en inzicht in de flexwerker krijgen
 • Reguliere onderzoeken: flexwerkerstevredenheid, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en de interne evaluatie van diverse afdelingen
Resultaat:
 • Binding met flexwerkers
 • Meer inzicht in wensen en behoeften flexwerkers
 • Inzicht in de mate van tevredenheid van onze dienstverlenin

"Als je mede-abonnees een product aanprijzen dan moet het wel goed zijn."


"Snelle en efficiënte informatie-
voorziening, gekoppeld aan een advies op maat."

Voer zelf snel en eenvoudig online marktonderzoek uit!


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar