Inloggen: | Panellid

Begrippen M - R

In onze dagelijkse marktonderzoekpraktijk komen we een groot aantal vakbegrippen tegen die we graag nader toelichten. Handig als naslagwerk en tevens bedoeld om er voor te zorgen dat we een praktisch startpunt aanbieden. Op deze wijze kunt u de resultaten uit marktonderzoek altijd op de juiste wijze interpreteren. Het doel van deze begrippenlijst is geenszins om een wetenschappelijk volledig en nauwkeurig beeld te schetsen. Hiervoor kunt u beter relevante vakliteratuur of andere externe bronnen raadplegen.

Bij de samenstelling van onze begrippenlijst hebben we getracht om in begrijpelijke taal de begrippen te omschrijven. Hierbij hebben we onze definities onder andere gebaseerd op de definities zoals omschreven in Wikipedia, de MOA begrippenlijst, Wiswijzer en andere internet bronnen.

Selecteer de beginletter van het begrip dat u wilt raadplegen:
A - F   G - L   M - R   S - Z  


Mediaan

De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% van de getallen boven de mediaan. Het voordeel van een mediaan is dat deze minder gevoelig is voor uitbijters dan het gemiddelde.

Modus

De modus is de meest genoemde waarde in een reeks getallen.

Naamsbekendheid – geholpen

Het deel van de respondenten dat na het tonen van een naam zegt de naam te herkennen (er dus eerder van gehoord te hebben).

Naamsbekendheid – spontaan

Het deel van de respondenten dat de naam ongeholpen noemt wanneer men wordt gevraagd namen van bedrijven, personen, producten, merken etc. te noemen met betrekking tot een specifiek onderwerp. Zo zal een groot deel van de Nederlanders Coca Cola of Pepsi Cola spontaan noemen wanneer men gevraagd wordt naar merken Cola.

Naamsbekendheid – top of mind

Het deel van de respondenten dat de betreffende naam ongeholpen als eerste naam noemt wanneer men wordt gevraagd namen van bedrijven, personen, producten, merken etc. te noemen met betrekking tot een specifiek onderwerp. Wanneer twee namen nagenoeg dezelfde spontane naamsbekendheid genieten kan de ´top of mind´ naamsbekendheid (Afgekort: TOMA) een preciezer inzicht geven in de krachtsverhouding tussen namen.

Nauwkeurigheid

Is de graad van overeenstemming van een gemeten of berekende hoeveelheid met zijn daadwerkelijke waarde. Omdat in marktonderzoek gewerkt wordt met steekproeven uit de totale populatie dient rekening gehouden te worden met afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid Deze afwijking wordt nauwkeurigheidsmarge of steekproefmarge genoemd en is afhankelijk van de steekproefgrootte en het gevonden percentage in het onderzoek Over het algemeen geldt hoe groter de steekproef, hoe kleiner de nauwkeurigheidsmarge en hoe meer het percentage rond de 50% ligt, hoe groter de nauwkeurigheidsmarge.

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van een onderzoek hangen sterk samen. Dit kunnen we illustreren met een tweetal voorbeelden.
Voorbeeld van een nauwkeurige, maar weinig betrouwbare voorspelling: Het CDA zal tijdens de volgende verkiezingen 32,53% van de stemmen krijgen

Voorbeeld van een betrouwbare, maar weinig nauwkeurige voorspelling:
Het CDA zal tijdens de volgende verkiezingen tussen de 15% en 45% van de stemmen krijgen.

Objectief

Een goed marktonderzoek is te allen tijde objectief en zal nimmer proberen de resultaten te sturen. Subjectiviteit in vraagstelling moet daarom ook vermeden worden. Een voorbeeld van een subjectieve vraag is: u vindt toch ook dat Amerika een té dominante rol heeft in de wereldpolitiek? Subjectiviteit kan ook optreden wanneer antwoordmogelijkheden of vragen voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Neutraliteit is belangrijk in professioneel onderzoek. De mening van het marktonderzoek moet gevormd worden door de meningen van haar respondenten en niet door persoonlijke voorkeuren.

Onafhankelijk

Goed marktonderzoek is onafhankelijk en staat als het ware boven de partijen. Ongeacht de opdrachtgever van het onderzoek is het de taak van het marktonderzoekbureau om de werkelijke situatie zo dicht mogelijk te benaderen met de resultaten uit een marktonderzoek. Beïnvloeding van de resultaten door de opdrachtgever is daarom ook uit den boze en zal ten koste gaan van de geloofwaardigheid van het bureau.

Panel

Een min of meer vaste groep van personen die op periodieke basis deelneemt aan onderzoeken. Deelnemers aan een panel worden panelleden genoemd. Het grote voordeel van een panel zijn de lagere kosten per netto respons.

Populatie

Een verzameling personen of bedrijven waaruit men een steekproef trekt. Omdat de kosten van het uitvoeren van een marktonderzoek onder de gehele populatie (bijvoorbeeld inwoners van Nederland) vaak te hoog zijn, wordt vaak een aselecte steekproef getrokken die een representatieve afspiegeling dient te vormen van de gehele populatie.

Popup

Een popup is een nieuw (klein) venster dat verschijnt als reactie van een internetgebruiker op een website (bijvoorbeeld het openen van de homepage). In de beginjaren van online onderzoek werden popups gebruikt om (aselect) bezoekers van een website uit te nodigen voor marktonderzoek. Sinds de opkomst van popup blockers wordt steeds vaker een (DHTML) layer als alternatief gebruikt (ook wel wervingslayer genoemd).

Probleemstelling

Marktonderzoek gaat meestal uit van een centrale vraag of probleemstelling. Een goed geformuleerde probleemstelling geeft richting aan het onderzoek dat moet worden uitgevoerd. Uit de probleemstelling wordt daarna de vraagstelling (deelvragen) geformuleerd wat uiteindelijk resultaat in de vragenlijst die voorgelegd wordt aan respondenten.

Randomisering

Het proces waarbij de antwoordmogelijkheden op een vraag aan iedere respondent in een andere willekeurige volgorde worden getoond. Dit voorkomt selectieve respons op bijvoorbeeld de eerste en laatste antwoordmogelijkheid.

Representativiteit

De mate waarin de respondenten uit een steekproef een goede afspiegeling vormen van de populatie (doelgroep van het onderzoek). Representativiteit is belangrijk om de resultaten uit steekproefonderzoek te kunnen generaliseren en extrapoleren naar de totale populatie. Representativiteit wordt vaak gecontroleerd op demografische variabelen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, inkomen, regio).

Respons

Het deel van de steekproef dat na een uitnodiging daadwerkelijk deelneemt aan een marktonderzoek. De respons wordt vaak uitgedrukt in een responspercentage.

Respondent

Een persoon die deelneemt aan een marktonderzoek.

Nieuw: baanbrekend rapport over Nederlandse foodmarkt


Multiscope is lid van:
Multiscope is lid van: MOA, Nima, OMI en Esomar